o-vycviku

PRŮBĚH VÝCVIKU

Přijímací pohovory, předpoklady přijetí, podmínky absolvování, podmínky ukončení, předčasné ukončení nebo přerušení.
PŘIJÍMACÍ POHOVORY

Frekventanti budou do výcviku přijímáni na základě individuálních pohovorů s lektory výcviku. Přijímací pohovor bude obsahovat:

 • představení podmínek absolvování výcviku – nároků na práci frekventantů, organizační podrobnosti, obsah smlouvy o podmínkách absolvování výcviku,
 • doptávání na profesní situaci a zaměření potenciálního frekventanta,
 • doptávání na způsob, jakým si frekventant bude schopen zajistit vlastní klientskou praxi,
 • doptávání na motivaci k absolvování výcviku a na využití takto nabyté kvalifikace v další praxi,
 • vyhodnocení pravděpodobnosti, že frekventant bude schopen nároky výcviku naplnit a výcvik dokončit
 • diagnostiku ne/přítomnosti vylučovacích kritérií

V případě vyššího zájmu účastníků než je kapacita výcvikové skupiny, rozhoduje v případě uspokojivého vyhodnocení všech kritérií, pořadí podepsaných smluv.

 

PŘEDPOKLADY PŘIJETÍ DO VÝCVIKU

Obecná kritéria

 • Minimální věk žadatele je 23 let (dovršených v roce započetí výcviku).
 • Žadatel musí být absolvent nebo studující VŠ humanitního směru (minimálně musí v době přijetí prokázat evidentní záměr takové studium začít).
 • Žadatel musí prokázat eminentní zájem stát se psychoterapeutem.
 • Žadatel musí prokázat schopnost seberozvoje a sebereflexe.
 • Výhodou pro přijetí je alespoň povědomí o postmoderní filozofii.

Znalostní předpoklady

 • Psychologie osobnosti
 • Vývojová psychologie
 • Psychopatologie a diagnostika
 • Základní povědomí o terapeutických směrech
 • Znalost první pomoci

Pokud uvedené není součástí osnov VŠ, kterou absolvoval, bude muset účastník doložit, kde a jak si uvedené znalosti doplnil.

Vylučovací kritéria:

 • Zřetelně snížený intelekt
 • Závažné psychiatrické onemocnění
 • Žadatel nesmí při vstupním pohovoru prokazovat tendence ke zneužívání klientů či známky psychopatologie, která by mohla v budoucnu ke zneužívání vést.
 • Nepřípustné jsou rovněž rasistické či xenofobní názory a projevy.
 • Vztahové kontraindikace pro přijetí nejsou, případné komplikace ošetřujeme transparentností přístupu ke všem frekventantům, jasnými pravidly a supervizí výcvikového týmu. Zvláštní pozornost věnujeme situaci, kdy zájemce o výcvik je v blízkém vztahu k některému z lektorů.

 

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ

Cílové kompetence účastníka

Účastník by měl na konci výcviku naplnit tyto cílové kompetence účastníka

 • Cítí se komfortně v nevědění (pojímá nevědění jako svobodu možností)
 • Pracuje reflektovaně - ví, co dělá a proč a umí ověřit efektivitu svého počínání
 • Má přehled o teoretických zdrojích a kořenech postmoderních přístupů
 • Navazuje teorii na praxi a opačně
 • Terapie ho baví a klienti ho zajímají
 • Má metodický arzenál, kterého se nemusí otrocky držet
 • Ctí principy postmoderní terapie i při využití jiných technik
 • Zná svoje hranice a limity a umí naložit se situací, která je překračuje

Další podmínky úspěšného ukončení kurzu

Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba, aby se účastník zapojoval do diskusí a praktikování, aby byl přístupný zpětné vazbě a rozvíjel schopnost reflektovat svoji práci. Zejména musí být ochoten řídit se doporučením výcvikového konzultanta.

Nejpozději ve druhém ročníku začne frekventant pracovat s vlastními klienty a absolvovat individuální supervize. Počet případů ani hodin vlastní terapeutické práce není stanoven, odvíjí se opět od doporučení výcvikového konzultanta.

Minimální počet individuálních supervizí je stanoven na 2 ročně (od druhého roku), v posledním roce pak hodiny 4. Individuálního supervizora si frekventant volí dle svého uvážení a dostupnosti, doporučujeme vyzkoušet práci s více než s jedním supervizorem. Minimální počet individuálních supervizí (tedy 10 hod.) je započítán do hodin výcviku. Vlastní supervidovaná práce ne.

Na výcviku samotném prezentuje každý účastník minimálně 3 kazuistiky vlastní práce se třemi různými klienty. Doporučením je, aby tyto kazuistiky byly minimálně z 2 různých kontextů a aby se jedna z nich týkala páru či rodiny. Součástí prezentace alespoň dvou z těchto kazuistik musí být videonahrávka nebo audiozáznam. Splnění tohoto úkolu se zaznamenává do indexu.

Podmínkou úspěšného absolvování celého programu je odevzdání všech složek portfolia a individuálních písemných úkolů, absolvování individuálních supervizí. Odevzdání a obhájení závěrečné práce (komentované kazuistiky).

Obsahem portfolia jsou komentované kazuistiky, reflexe supervizí, roční plány osobního rozvoje, průběžné hodnocení vlastní práce, eseje na zadaná témata.

Index – dokument, jež bude obsahovat záznam o absolvování všech povinností, bude veden elektronicky.

Úspěšné složení závěrečné zkoušky.

 

Docházka - pravidla absencí

Minimální počet absolvovaných hodin výcviku se nestanovuje, závazné je splnění stanovených úkolů. Usoudí-li lektor, že absence frekventanta jsou na překážku jeho úspěšnému pokračování ve výcviku, vydá podnět konzultantovi, který s ním bude tuto situaci řešit. Z takovéto schůzky vyplynou závazná opatření, jejichž naplnění bude podmínkou dalšího setrvání frekventanta ve výcviku.

Účast je nutná po celé závěrečné setkání. V případě, že se účastník nebude moci závěrečného setkání zúčastnit, platí stejné podmínky jako při odložení závěrečné zkoušky.

 

UKONČENÍ VÝCVIKU A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

K závěrečné zkoušce frekventant zpracuje komentovanou kasuistiku. V této práci popíše jednu kazuistiku ze své praxe a teoreticky ji zarámuje.

K závěrečné zkoušce frekventant zpracuje komentovanou kasuistiku. V této práci popíše jednu kazuistiku ze své praxe a teoreticky ji zarámuje. Doloží tím svoji schopnosti pracovat profesionálně s klientem a orientovat se v teoretických psychoterapeutických pojmech. Součástí práce je i popis kontextu a organizačního rámce, ve kterém psychoterapie probíhá (pravidla spolupráce s klientem, hrazení terapie, vedení dokumentace, supervize, informovaný souhlas klienta apod.)

Doporučený rozsah kazuistické práce je 10 stran. Práce by měla obsahovat: reflexi vlastní terapeutického vývoje a kritické zhodnocení dosažení cílů, které si sám frekventant v průběhu výcviku stanovil. Dále popis kazuistického případu, metod, které použil, předpokladů, z nichž ve své práci vycházel, teoretických konceptů, které se v práci objevily a jejich zakotvení do filosofických východisek. Frekventant by měl rovněž prokázat, že se drží postmoderních principů a má klíčové kompetence psychoterapeuta, které od něj tento konkrétní případ vyžadoval. Práci pošle frekventant elektronicky všem členům komise nejpozději 6 týdnů před řádným termínem obhajoby.

Hlavním cílem práce s kazuistikou je důsledná reflexe vlastní terapeutické práce frekventanta a prokázání výše uvedených dovedností v návaznosti na znalost teoretických východisek, vycházejících z postmoderních terapeutických směrů. Zásadním kritériem je schopnost sebereflexe. Účastník musí prokázat, že je si vědom toho, proč zvolil ten či onen postup a kritický zhodnotit, k jakým došel výsledkům. Toto jsme se pokusili shrnout v obecné definici profilu úspěšného absolventa.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška probíhá formou obhajoby kazuistické práce, na níž by měl účastník zodpovědět na doplňující dotazy a předvést video, případně audionahrávky své práce. Z těchto ukázek by mělo být patrno použití obhajovaných metod práce a měla by z nich být patrná terapeutická změna, ke které při práci došlo. Vítáme rovněž záznam klíčových momentů účastníkovy práce. (Za klíčové momenty jsou považování takové momenty, které přinesly v terapeutickém procesu nějaký zásadní posun, nebo se v nich objevilo řešení klientova problému či jsou považovány za klíčové terapeutem z nějakého jiného důvodu, což by měl umět vysvětlit.).

Zkouška probíhá před komisí, které sestává z lektorů výcvikového běhu, z nichž jeden je současně individuálním výcvikovým konzultantem zkoušeného, za přítomnosti maximálního možného počtu dalších účastníků výcviku. Komise rozhoduje konsenzem – prošel/neprošel. V případě, že hodnotí výkon účastníka negativně, vydá doporučení, která by měl účastník naplnit v opravné obhajobě. Institut připouští možnost účasti delegáta ČAP.

Každý účastník má na obhajobu své práce 40 minut.

Podmínkou úspěšného absolvování celého programu a obdržení závěrečného certifikátu je odevzdání všech složek portfolia a individuálních písemných úkolů, absolvování příslušného počtu stáží a individuálních supervizí. Odevzdání a obhájení závěrečné práce (komentované kazuistiky).

Po splnění všech uvedených podmínek včetně dokončení magisterského studia obdrží absolvent od výcvikového institutu Certifikát o absolvování výcviku. Ostatní dostanou potvrzení o absolvovaných hodinách.

V případě, že adept u závěrečné zkoušky neprojde, budou mu vydána doporučení, případně podmínky, které má splnit, aby mohl zkoušku opakovat. Institut může vydání diplomu osvědčujícího kvalifikaci psychoterapeuta odložit do doby naplnění kritérií, pokud je tato možnost reálná.

 

Protokol o závěrečné zkoušce a archivace materiálů

Protokol o závěrečné zkoušce bude součástí závěrečného hodnocení frekventanta. To bude mít tři části: závěrečné hodnocení výcvikového konzultanta, samotného frekventanta a protokol o zkoušce. Závěrečná hodnocení se budou týkat především míry dosažení vlastních cílů frekventanta a naplnění požadavků, stanovených ve výsledném profilu absolventa. Obsahovat bude také stručnou charakteristiku vlastního terapeutického stylu, kterého se frekventant dopracoval. Protokol o zkoušce bude obsahovat názor komise – zda a jak výše popsané při zkoušce prokázal.

Všechny materiály (index, smlouvy, závěrečné hodnocení frekventantů a samotné kazuistické práce) bude archivováno v elektronické podobě naskenováno na externím disku Gaudia Institutu ve speciální složce. V papírové podobě dostane všechny materiály frekventant.

 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ A PŘERUŠENÍ VÝCVIKU

Předčasně může ukončit výcvik frekventant buď na vlastní žádost, nebo na základě doporučení výcvikového konzultanta, a to v případě, že dlouhodobě neplní jeho doporučení a konzultant nabyl přesvědčení, že frekventant již není schopen naplnit stanovené cíle. Prostředky, které frekventant již uhradil, se nevracejí.

Bez tohoto doporučení může Institut frekventanta z výcviku vyloučit, pokud dlouhodobě nekomunikuje s organizátory, je v prodlením s úhradou splátky měsíc a déle nebo začne-li frekventant naplňovat některé z vylučovacích kritérii, popsaných v bodě 2 tohoto dokumentu.

Ze závažných důvodů může frekventant na základě písemného oznámení výcvik přerušit. Při přerušení je účastník povinen splnit veškeré závazky platné ke dni přerušení. Po přerušení může účastník nastoupit do jiné výcvikové skupiny, čímž se na něj vztahují veškeré podmínky platné v této skupině.

Obhajobu závěrečné práce je možné si odložit. Pro takové případ vypíše institut náhradní termíny obhajob. Podmínkou připuštění k dodatečné obhajobě je dvouhodinová konzultace s výcvikovým konzultantem (extra placená) a splnění doporučení, která z této konzultace vyplynou. Doporučujeme rovněž absolvovat dodatečné supervize.

Supervize a konzultace s výcvikovým konzultantem, hrazené v rámci výcviku je frekventant povinen vyčerpat do řádného termínu obhajob.

TOP